GFK LINER

GFK LINER

Kanalizácia
Technológia je určená a vhodná pre všetky druhy komplexných sanácií kanalizácie. Nepoužíva sa pre výstavbu nových potrubí.

Sanácia je realizovaná pomocou bezšvového rukávca z tkanej sklenenej rohože nasýtenej polyesterovou, alebo vinylesterovou živicou.
Pevnosť materiálu po vytvrdnutí plniva je daná modulom elasticity E = 8 800 N / mm2.

Zobraziť viac

Vložka je obojstranne chránená PE fóliou, ktorá zabraňuje vyplavovaniu výplne (živice) balastnou vodou, hydrolýze (naviazanie vodíku z balastnej vody do molekulárnych väzieb živice) a poškodeniu rukávca pri zaťahovaní do starého potrubia. Vťahovanie je realizované cez existujúce revízne šachty. GFK Liner kompletne kopíruje staré potrubie a natesno sa k nemu vypne – priľne. Obojstranná ochranná PE fólia nemá z hľadiska výsledných vlastností sanovaného potrubia žiadny význam, iba umožňuje manipuláciu s rukávcom.

Táto technológia sanácie je použiteľná pre všetky gravitačné kruhové, vajcovité aj tlamové profily v rozsahu od DN 150 až do DN 1300 mm. Rukávce sú vyrábané s hrúbkou steny od 3 mm do 28 mm.
Konkrétna hrúbka steny vložky je stanovená na základe statického výpočtu, odvodeného takisto od rozsahu poškodenia.

Maximálna aplikovateľná dĺžka vložky na jeden úsek je 150 m. Maximálny prípustný ohyb sanovanej trasy je 45°.
Rukávec vrátane nasýtenia živicou sa pripravuje a vyrába v závodnej hale mimo stavby, čím je zaručená jeho kvalita bez vplyvu miestnych podmienok a počasia na stavbe. Po zatiahnutí rukávca dôjde pomocou stlačeného vzduchu k jeho pritlačeniu k starému potrubiu. K vlastnému vytvrdeniu vložky dochádza presným bodovým zahrievaním UV lampou riadenou riadiacou jednotkou.

Čistenie prieskum a príprava potrubia

Najskôr sa realizuje čistenie potrubia vysokotlakým čistiacim vozidlom, a to tak aby potrubím mohla prejsť inšpekčná kamera.

Inšpekčná kamera monitoruje v celom sanovanom úseku:

  • priechodnosť profilu
  • presadené hrdlá
  • predmety zasahujúce do potrubia
  • presnú dĺžku a dimenziu potrubia
  • presnú polohu a počet prípojok

Po monitoringu robotická fréza odstráni všetky predmety zasahujúce do potrubia ako sú korene, presadené prípojky, presadené hrdlá atď.