Bezvýkopová výstavba inžinierskych sietí

Mikrotuneláž

Technológia riadeného podvrtu – mikrotunelovanie.

Používa sa v prípadoch, keď realizácia otvorenou ryhou nie je vhodná, alebo možná z dôvodu zachovania prístupu k objektom a pod. Táto metóda slúži pre novú výstavbu inžinierských sietí. Metóda mikrotuneláže je výkonná metóda šetrná k životnému prostrediu, je alternatívou ku konvenčnému spôsobu budovania IS v razených štôlach.

Aj v stiesnených podmienkach je možné použiť túto metódu bez významného obmedzenia dopravy. Postup prác pozostáva z vyhĺbenia štartovacej a cieľovej šachty, do ktorých môžu byť neskôr zabudované revízne šachty. Zo štartovacej šachty sa realizuje mikrotuneláž smerom k cieľovej šachte. Stanovený smer udáva presne nastavený lúč laseru. Poloha potrubia je stále sledovaná v raziacej hlave, prenášaná na riadiace pracovisko a v prípade potreby korigovaná nastavením uhlu kĺbového uloženia raziacej hlavy. Pred zahájením mikrotuneláže sa zriadi zapažená štartovacia šachta s rozmermi v závislosti od dimenzie. V tesnej blízkosti šachty sa vybuduje plocha pre postavenie riadiaceho kontajneru, žeriavovej dráhy, skládku rúr a miesto pre kontajner na vyťaženú zeminu. Ďalej sa privedie voda potrebná pre vŕtanie. Do šachty sa umiestni vŕtacia stolica a stabilizuje sa do požadovaného spádu. Osadí sa laser – vysielač lúča. Do vŕtacej stolice sa položí vŕtacia hlava, ktorá sa prepojí s riadiacim kontajnerom.

Vŕtacia hlava je zatlačovaná do zeminy tlačnou stolicou. Ak je zavŕtaná hlava, vkladá sa do stolice prvá rúra. Vo vŕtaní sa pokračuje až do jej úplného zatlačenia. Postup sa takto opakuje až do dokončenia celého radu. Vyťažená zemina je z hlavy dopravovaná do sedimentačnej nádrže vyplavovaním. Riadiace centrum stroja je vybavené pre sledovanie a zaznamenávanie polohy vŕtacej hlavy prostredníctvom laserového lúča. Obsluha podľa sledovaných údajov riadi pohyb vŕtacej hlavy.

2.2. Dimenzia
(Rozsah) DN 500 – DN 3000

2.3 Dĺžky jednotlivých úsekov
Dĺžka jedného úseku až 100 m – 1200 m (v závislosti od DN).

2.4. Materiál (tlakové alebo gravitačné)
Tlakové aj gravitačné potrubie, betónové rúry, kamenina, sklolaminát.

2.5. Horninové prostredie
Táto technológia je použiteľná pre všetky druhy zemín. Aj pod hladinou spodnej vody.

2.6. Manipulačné plochy
Pre osadenie celého zariadenia je potrebná zábrana pre štartovaciu šachtu, riadiaci kontajner, skládku rúr a kontajner na vyťaženú zeminu. Rozmery zábrany: 16 x 4 m pre celú dobu realizácie je nutné ponechať voľnú.

2.7. Obmedzenia

  • Dĺžka mikrotuneláže od 100 m do 1000 m.
  • Rozsah DN 500 až DN 3000 mm.
  • Napojenie prípojok, hydrantov, či armatúr sa realizuje vo výkope.
  • Prívod vody na vyplavovanie horniny.
  • Prívod elektrickej energie (možný el. agregát).