Príprava územia – infraštruktúra

Spojením jednotlivých druhov výstavby, vykonávaných našou spoločnosťou, a po doplnení o ďalšie, už spravidla okrajové činnosti (ktoré ako generálny dodávateľ zabezpečíme subdodávateľom), vykonáme kompletnú prípravu územia (vytvorenie infraštruktúry) pre ďalšiu výstavbu.

Preto ponúkame a realizujeme množstvo projektov prípravy územia vrátane výstavby komunikácií "na kľúč".

Odborne, rýchlo, optimalizovane a spoľahlivo zabezpečíme:

 • posúdenie lokality a úvodný návrh riešenia
 • projektové práce, prípadne posúdenie projektu a návrh optimalizácií a úspor
 • skrývku a nakladanie s ornicou
 • hrubé terénne úpravy a zemné práce
 • výstavbu základných potrubných sietí (vodovodov, kanalizácií a plynovodov) od privádzačov cez hlavné rady až po poslednú prípojku
 • výstavbu ďalších potrubných sietí (požiarne vodovody, ďalšie potrubia, chemické kanalizácie a pod)
 • výstavbu objektov na potrubných sieťach (čerpacie a regulačné stanice, ČOV, vodojemy a pod)
 • odvodnenie územia vrátane objektov pre retenciu a vsakovanie dažďových vôd
 • verejné osvetlenie
 • elekrické rozvody a objekty NN aj VN
 • telekomunikačné siete a objekty
 • chodníky, parkoviská a spevnené plochy
 • komunikácie a križovatky
 • sadové úpravy
 • sanáciu starej ekologickej záťaže
 • ekologickú likvidáciu.