Referencie

VÝSTAVBA IS

INVESTOR NÁZOV DIELA PODĽA ZoD POPIS TECHNOLÓGIE
Realino s.r.o., Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto Sídlo Innovatrics, Jurská ulica Bratislava

Predmetom plnenia bola výstavba výkopom.

Preložka verejného vodovodu TVLT DN300 - 162m; TVLT DN200 - 193m + 3x hydrant

Realizácia vodovodnej prípojky TVLT DN150 - 6m + 1x VŠ

Preložka verejnej kanalizácie PVC DN300 - 94m

Odvodnenie spevnených plôch - kanalizácia PVC DN300 - 120m

Oplotenie staveniska

Trnavská vodárenská spoločnosť a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany Realizácia rekonštrukcie časti výtlačného oceľového vodovodného potrubia DN600 z ČS Veľké Orvište do VDJ Vrbové - úsek potrubia od ČS Veľké Orvište p areál studne RH13 v dĺžke 2108,80 m Rekonštrukcia pôvodného oceľového potrubia DN600 novým potrubím Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 630x57,2x13 m dĺžky 2107,36 m, z toho 52m oceľové potrubie OC d530x6mm v technickom kolektore pod D1
Volkswagen Slovakia a.s., J. Jonáša 1, 843 02 Bratislava Prepojenie sprinklerového potrubia LOZ Výstavba - sprinklerový vodovod d355 medzi Halou LOZ III a strojovňou SHZ, pitný vodovod d125 (chránička d160) a 2x chránička d110 na elektro káble
Volkswagen Slovakia a.s., J. Jonáša 1, 843 02 Bratislava H6b Kanalizačné šachty Dodávka a montáž typových revíznych kanalizačných šácht DN 1000 na kanalizácii do DN400 z betónových prefabrikátov - 16ks
Volkswagen Slovakia a.s., J. Jonáša 1, 843 02 Bratislava Prekládka chemickej a dažďovej kanalizácie medzi H1 a L1 Predmetom plnenia bola výstavba výkopom - Preložka dažďovej kanalizácie DN400 - 249,3m; Preložka chemickej kanalizácie DN200 - 95m
Chemproces s.r.o., Šamorínska 52, 821 06 Bratislava
Dizajn a výstavba diaľnice D4, sekcia Jarovce - Rača a rýchlostnej cesty R7, sekcie Bratislava Prievoz - Holice Predmetom plnenia bola prekládka vodovodu HDPE d560 a d160
D4R7 Construction s.r.o., Odborárska 21, 832 02 Bratislava Projektovanie, výstavba, financovanie, prevádzka a údržba diaľničných úsekov D4 Jarovce - Rača a úsekov rýchlostnej cesty R7 Bratislava Prievoz - Holice  Predmetom plnenia bola realizácia vodovodnej prípojky HDPE d90, realizácia prípojky splaškovej kanalizácie HDPE d140 a realizácia splaškovej kanalizácie HDPE d75 pre odpočívadlo Rovinka v rámci výstavby diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7.
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 ÚČOV Vrakuňa - havária odťahu prebytočného kalu Výmena PE potrubia a nerezových potrubných rozvodov a ventilov.
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 ČS Modra - sanácia vodovdoného potrubia 2 x DN400 a 1 x DN200 Stavba bola realizovaná výkopovou metódou. Realizovaný bol pitný vodovod 2x TVLT DN400 PN16 dĺžky 138m a TVLT DN200 PN16 dĺžky 134m vrátane spätných úprav.
D4R7 Construction s.r.o., Odborárska 21, 832 02 Bratislava Projektovanie, výstavba, financovanie, prevádzka a údržba diaľničných úsekov D4 Jarovce - Rača a úsekov rýchlostnej cesty R7 Bratislava Prievoz - Holice  Predmetom plnenia boli preložky inžinierskych sietí vodovodov a kanalizácií, realizácia odvodňovacieho systému a osadenie chráničiek v rámci výstavby diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7
Volkswagen Slovakia a.s., J. Jonáša 1, 843 02 Bratislava Volkswagen Slovakia a.s. - Prekládky vodovodou pre objekt L4 Predmetom plnenia bola prekládka pitného a úžitkového vodovodu vraátane spätných úprav
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín SO 02 MK Dobrá LEONI Predmetom plnenia bola výstavba vodovodu HDPE D110, PN10 dĺžky 681m; a kanalizácie PVC DN300 dĺžky 630m v katastri obce Dobrá
SPP - distribúcia a.s., Mlnyské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
MP - Rekonštrukcia plynovodov Pezinok 2, Rázusova
Obnova, rekonštrukcia a výstavba plynovodov SPP - distribúcia a.s.
SPP - distribúcia a.s., Mlnyské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
MP - Rekonštrukcia plynovodu Senec, ul. Rybárska 2017
pokládka nového plynovodu na Rybárskej ulici
SPP - distribúcia a.s., Mlnyské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Rekonštrukcia plynárenských zariadení  - Bratislava, Lovinského ul.
predmetom plnenia bola obnova, rekonštrukcia a výstavba plynovodov SPP - distribúcia a.s.
Volkswagen Slovakia a.s., J. Jonáša 1, 843 02 Bratislava
Prekládky vodovodných potrubí a kanalizácie medzi halami H4C a H1
predmetom plnenia bola prekládka vodovodov a kanalizácie s prípojkami vrátane spätných úprav
ise s.r.o., Ružinovská 1, 821 02   Bratislava
Pri Kuchajde - Infraštruktúra
realizácia dažďovej kanalizácie, splaškovej kanalizácie a pitného vodovodu
SPP - distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Rekonštrukcia STL plynovodu Bratislava, Staré Mesto, oblasť Mikulášska
obnova, rekonštrukcia a výstavba plynovodov SPP - distribúcia, a.s.
STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča
výstavba kanalizácie a vodovodu v obci Kotešová. 3.stavba - SO 31 Kanalizácia Kotešová; 1.stavba - SO 04 Vodovod Kotešová
SEEB s.r.o, Priemyselná 1, 926 01  Sereď
Skladový areál Sereď, fáza5, haly B1, B2, B3
predmetom plnenia bola realizácia diela v rozsahu: 05-04 Zemné práce; 05-06 Pokladové vrstvy pod haly a komunikácie; 06-01 Inžinierske siete Dažďová kanalizácia; 06-02 Inžinierske siete Protipožiarny vodovod; 06-04 Inžinierske siete Splašková kanalizácia; 06-07 Inžinierske siete suché rozvody (elektrické chráničky)
Volkswagen Slovakia a.s., J. Jonáša 1, 843 02 Bratislava
Prekládky vonkajších vedení potrubí pre Analysezentrum
prekládka požiarneho vodovodu, výstavba splaškovej a dažďovej kanalizácie vrátane čerpacej stanice splaškových vôd a výstavba vodovodnej a plynovej prípojky
Volkswagen Slovakia a.s., J. Jonáša 1, 843 02 Bratislava
Volkswagen Slovakia, a.s. - Prekládky vodovodu a prípojka kanalizácie pri Hale H4 a H8
výstavba vodovodu, prekládky pitného a úžitkového vodovodu  a prekládky splaškovej kanalizácie
Volkswagen Slovakia a.s., J. Jonáša 1, 843 02 Bratislava
Prekládka STL plynovodu, pitného a úžitkového vodovodu pri hale H8
predmetom plnenia bola prekládka strednotlakového plynovodu vrátane 2 prípojok d32 a prekládka pitného vodovodu d252 a úžitkového (požiarneho) vodovodu d355 výkopovou metódou
Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad Gelnica - dobudovanie stokovej siete, 1. časť V prvej časti dobudovania stokovej siete v meste Gelnica sa zrealizovalo pripojenie sídliska do kanalizačného privádzača na ČOV Gelnica
NEP Senec Gardens s.r.o., Hurbanovo nám. 70, 972 01 Bojnice Obytný súbor Senec Gardens - 2. Polyfunkčná zóna juh - Infraštruktúra II. Etapa zhotoviteľa predmetom plnenia je príprava kompletnej infraštruktúry pre výstavbu rodinných domov
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik a.s., Pestovateľská 8, 823 53 Bratislava Slovenská Ľupča, splašková kanalizácia a ČOV predmetom plnenia bolo vybudovanie splaškovej kanalizácie v obci PVC DN300 dl. 1248m vrátane prípojok DN150 dl.610,9m  a DN200 dl.265m. Súčasťou plnenia boli aj spätné úpravy komunikácii a chodníkov
STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava Cesta I/75 Galanta - obchvat, 3 stavba predmetom plnenia boli preložky vodovodov DN300, výtlačných potrubí a preložka závlahového potrubia DN200, ktoré boli vyvolané výstavbou obchvatu Galanty, 3.stavby
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik a.s., Pestovateľská 8, 823 53 Bratislava Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie, Trenčín ul.Piaristická predmetom výstavby bola rekonštrukcia verejného vodovodu DN300 a DN100 s príslušnými vodovodnými prípojkami a rekonštrukciou AŠ. Rekonštrukcia kanalizácie DN450/300 s príslušnými kanalizačnými prípojkami, UV a ich prípojky. Zriadenie novej kanalizácie DN300 vrátane RŠ a kanalizačných prípojok. Rekonštrukcia asfaltových povrchov ul. Piaristická.