Spoločnosť Pfeiffer SK, s.r.o. rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Referencie

VÝSTAVBA IS

INVESTOR NÁZOV DIELA PODĽA ZoD POPIS TECHNOLÓGIE
SPP - distribúcia a.s., Mlnyské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
MP - Rekonštrukcia plynovodov Pezinok 2, Rázusova
Obnova, rekonštrukcia a výstavba plynovodov SPP - distribúcia a.s.
SPP - distribúcia a.s., Mlnyské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
MP - Rekonštrukcia plynovodu Senec, ul. Rybárska 2017
pokládka nového plynovodu na Rybárskej ulici
SPP - distribúcia a.s., Mlnyské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Rekonštrukcia plynárenských zariadení  - Bratislava, Lovinského ul.
predmetom plnenia bola obnova, rekonštrukcia a výstavba plynovodov SPP - distribúcia a.s.
Volkswagen Slovakia a.s., J. Jonáša 1, 843 02 Bratislava
Prekládky vodovodných potrubí a kanalizácie medzi halami H4C a H1
predmetom plnenia bola prekládka vodovodov a kanalizácie s prípojkami vrátane spätných úprav
ise s.r.o., Ružinovská 1, 821 02   Bratislava
Pri Kuchajde - Infraštruktúra
realizácia dažďovej kanalizácie, splaškovej kanalizácie a pitného vodovodu
SPP - distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Rekonštrukcia STL plynovodu Bratislava, Staré Mesto, oblasť Mikulášska
obnova, rekonštrukcia a výstavba plynovodov SPP - distribúcia, a.s.
STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča
výstavba kanalizácie a vodovodu v obci Kotešová. 3.stavba - SO 31 Kanalizácia Kotešová; 1.stavba - SO 04 Vodovod Kotešová
SEEB s.r.o, Priemyselná 1, 926 01  Sereď
Skladový areál Sereď, fáza5, haly B1, B2, B3
predmetom plnenia bola realizácia diela v rozsahu: 05-04 Zemné práce; 05-06 Pokladové vrstvy pod haly a komunikácie; 06-01 Inžinierske siete Dažďová kanalizácia; 06-02 Inžinierske siete Protipožiarny vodovod; 06-04 Inžinierske siete Splašková kanalizácia; 06-07 Inžinierske siete suché rozvody (elektrické chráničky)
Volkswagen Slovakia a.s., J. Jonáša 1, 843 02 Bratislava
Prekládky vonkajších vedení potrubí pre Analysezentrum
prekládka požiarneho vodovodu, výstavba splaškovej a dažďovej kanalizácie vrátane čerpacej stanice splaškových vôd a výstavba vodovodnej a plynovej prípojky
Volkswagen Slovakia a.s., J. Jonáša 1, 843 02 Bratislava
Volkswagen Slovakia, a.s. - Prekládky vodovodu a prípojka kanalizácie pri Hale H4 a H8
výstavba vodovodu, prekládky pitného a úžitkového vodovodu  a prekládky splaškovej kanalizácie
Volkswagen Slovakia a.s., J. Jonáša 1, 843 02 Bratislava
Prekládka STL plynovodu, pitného a úžitkového vodovodu pri hale H8
predmetom plnenia bola prekládka strednotlakového plynovodu vrátane 2 prípojok d32 a prekládka pitného vodovodu d252 a úžitkového (požiarneho) vodovodu d355 výkopovou metódou
Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad Gelnica - dobudovanie stokovej siete, 1. časť V prvej časti dobudovania stokovej siete v meste Gelnica sa zrealizovalo pripojenie sídliska do kanalizačného privádzača na ČOV Gelnica
NEP Senec Gardens s.r.o., Hurbanovo nám. 70, 972 01 Bojnice Obytný súbor Senec Gardens - 2. Polyfunkčná zóna juh - Infraštruktúra II. Etapa zhotoviteľa predmetom plnenia je príprava kompletnej infraštruktúry pre výstavbu rodinných domov
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik a.s., Pestovateľská 8, 823 53 Bratislava Slovenská Ľupča, splašková kanalizácia a ČOV predmetom plnenia bolo vybudovanie splaškovej kanalizácie v obci PVC DN300 dl. 1248m vrátane prípojok DN150 dl.610,9m  a DN200 dl.265m. Súčasťou plnenia boli aj spätné úpravy komunikácii a chodníkov
STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava Cesta I/75 Galanta - obchvat, 3 stavba predmetom plnenia boli preložky vodovodov DN300, výtlačných potrubí a preložka závlahového potrubia DN200, ktoré boli vyvolané výstavbou obchvatu Galanty, 3.stavby
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik a.s., Pestovateľská 8, 823 53 Bratislava Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie, Trenčín ul.Piaristická predmetom výstavby bola rekonštrukcia verejného vodovodu DN300 a DN100 s príslušnými vodovodnými prípojkami a rekonštrukciou AŠ. Rekonštrukcia kanalizácie DN450/300 s príslušnými kanalizačnými prípojkami, UV a ich prípojky. Zriadenie novej kanalizácie DN300 vrátane RŠ a kanalizačných prípojok. Rekonštrukcia asfaltových povrchov ul. Piaristická.
Volkswagen Slovakia a.s., J. Jonáša 1, 843 02 Bratislava Prekládka STL plynovodu, pitného a úžitkového vodovodu pri hale H8 predmetom plnenia bola prekládka strednotlakového plynovodu vrátane 2 prípojok d32 a prekládka pitného vodovodu d252 a úžitkového (požiarneho) vodovodu d355 výkopovou metódou